RYZYKO ZAWODOWE
 

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy każdy Pracodawca jest zobowiązany:

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,
  • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą,
  • informować o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać cyklicznie dla każdego stanowiska pracy (zarówno stanowisk stacjonarnych jak  i niestacjonarnych).

Należy pamiętać, że analizę ryzyka dokonujemy również:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

 

Oferujemy fachową pomoc oraz rzetelność wykonania oceny ryzyka zawodowego zgodnie z wymaganymi przepisami.

powrót